PRIVATUMO POLITIKA

 

Elektroninės parduotuvės privatumo politika

www.noage-official.lt

 

1.1. UAB „Akses Swiss“ (toliau – Įmonė), įmonės kodas 302873878, registruotos buveinės adresas: Inovacijų g. 4, Biruliškių k., LT-54469, Kauno r. gerbia savo klientų privatumą ir taiko visas priemones, kad asmens duomenys būtų saugūs ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

1.2. Renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant įmonės paslaugas, parduodant produktus, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant įmonės interneto svetainėje, Facebook, Instagram ar kt. įmonės valdomuose interneto puslapiuose. Užtikriname, kad renkami ir tvarkomi klientų duomenys yra saugūs ir naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

1.4. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie įmonės užtikrinamą, klientų privatumo apsaugą. Taip pat paaiškinti, kaip įmonė saugo ir tvarko klientų asmens duomenis, kokios yra jų teisės.

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (rinkimas, įrašymas, saugojimas, redagavimas, keitimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, perdavimas, archyvavimas ir kt.).

2.2. Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis įmonės paslaugomis, lankosi įmonės interneto svetainėje, arba
yra kaip nors kitaip susijęs su įmonės teikiamomis paslaugomis.

2.3. Paslaugos – bet kokie nuotolinio ryšio priemonėmis įmonės siūlomi produktai, prekės ir/arba paslaugos.

2.4. Nuotolinio ryšio priemonės – tai bet kokios priemonės, kurios, paslaugų teikėjui ir vartotojui vienu metu fiziškai nedalyvaujant, gali būti naudojamos toms šalims nuotoliniu būdu perkant arba parduodant prekes ir/arba paslaugas.

3.1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi:

•  Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);

•  2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);

•  2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

3.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir/arba naudojasi įmonės teikiamomis paslaugomis, lankosi ar registruojasi įmonės svetainėje.

4.1. Gauti tiesiogiai iš duomenų subjekto (kliento), pvz. kreipiantis į įmonę, registruojantis ir naudojantis įmonės paslaugoms ar perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir/arba naudojantis įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į įmonę ir prašant suteikti konsultaciją ar atsiunčiant gyvenimo aprašymą kuomet kandidatuojaam į laisvas darbo vietas.

4.2. Gaunami ir generuojami duomenų subjektui naudojantis įmonės paslaugomis, pvz., kuomet naudojamasi įmonės paslaugomis, skambinama telefonu, siunčiama trumpoji žinutė (SMS), naršoma internete, lankomasi įmonės interneto svetainėse ir kt.;

4.3. Asmens duomenys gaunami kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečius produktus ir/arba paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

4.4. Duomenys, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų, viešai prieinamų registrų, kt.

5.1. Klientas, pateikdamas įmonei asmens duomenis sutinka, kad įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus jam ir teikdama paslaugas, kurių jis tikisi. Kliento asmens duomenys įmonei gali būti reikalingi šiais tikslais:

5.1.1. Santykių su klientais palaikymo ir galimybių naudotis įmonės produktais ir paslaugomis sudarymo ir administravimo tikslu.

5.1.2. Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų sutarčių su klientu sudarymo ir vykdymo, duomenų apie klientą atnaujinimo tikslu, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.

5.1.3. Elektroninės prekybos tikslu.

5.1.4. Prekių užsakymų apdorojimo, problemų, susijusių su prekių pardavimo, pateikimo ar pristatymo sprendimų bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu.

 5.1.5. Kliento ir įmonės interesų apsaugos tikslu. Siekiant apsaugoti kliento ir įmonės interesus, vykdyti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti verslo komunikacijos įrodymus.

5.1.6. Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, akcijų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių klientas prašo iš įmonės arba kurie, įmonės nuomone, gali sudominti klientą, klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, gerinti įmonės paslaugų
kokybę, klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kuriant naujus produktus ir paslaugas.

5.1.7. Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į įmonę nurodytais kontaktais arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) įmonė tvarko, kad galėtų atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis įmonė saugo tol, kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jeigu gaunamas kandidato sutikimas. 

5.1.8. UAB Akses Swiss siekdama skleisti informaciją apie savo veiklą, bei pasiūlyti kliento poreikius ir lūkesčius atitinkančias paslaugas, administruoja šias interneto svetaines ir socialinių tinklų paskyras:

·  https://noage-official.lt/ 

·  https://www.facebook.com/noageacademy/

·  https://www.instagram.com/noage_official/

Lankantis įmonės socialinių tinklų paskyrose, Jūsų duomenys gali būti papildomai tvarkomi ir socialinių tinklų administratorių. Rekomenduojame susipažinti su socialinių tinklų privatumo politikomis:

Facebook privatumo politika: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation

Instagram privatumo politika: https://help.instagram.com/519522125107875/helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716

5.1.9. Slapukų renkama informacija, kuomet lankotės įmonės interneto puslapyje. Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kuomet Jūs apsilankote svetainėje. Dėl naudojamų slapukų interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Sužinoti, kokie slapukai naudojami šiame puslapyje ir kaip juos valdyti, galite kiekvieno puslapio slapukų kontrolės skydelyje.

5.1.10. Kitais tikslais, kuriais įmonė turi teisę tvarkyti kliento asmens duomenis kai klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

6.1. Vadovaujantis BDAR nuostatomis, klientas, kaip duomenų subjektas gali pasinaudoti šiomis teisėmis:

6.1.1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.

6.1.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jeigu  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

6.1.3. Teisė ištrinti duomenis. T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jeigu manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba tiesiog nebenorite, kad jie toliau būtų tvarkomi.

6.1.4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.

6.1.5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.

6.1.7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;

6.1.8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.

6.2. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į įmonę:

6.2.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@noage-official.lt

6.2.2. raštu – adresu: UAB „Akses Swiss”, Inovacijų g. 4, Biruliškių k., Kauno r., LT-54469, Lietuva.

6.2.3. prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas ar kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

6.2.4. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta, jeigu prašymas yra aiškiai nepagrįstas ir/arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

6.2.5. Atsakymą į prašymą įmonė įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, įmonė, Jums apie tai pranešusi, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

6.3. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su įmone. Daugiau informacijos http://vdai.lrv.lt

Klientas privalo:

7.1. informuoti įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią kliento informaciją;

7.2. pateikti reikalingą ir teisingą informaciją, kad esant kliento prašymui įmonė galėtų identifikuoti klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu asmeniu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti asmenį). Tai reikalinga kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie klientą būtų pateikta tik jam pačiam, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

8.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

8.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis įmonės vardu. Tokie duomenų tvarkytojai yra: reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės; programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės; informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės; ryšio paslaugas teikiančios įmonės; naujienlaiškių ir SMS siuntimo paslaugas teikiantys teikėjai; pašto ir kurjerių
paslaugų teikėjai; archyvavimo paslaugų teikėjai; mokėjimų paslaugas teikiančios įmonės; advokatų ir teisines paslaugas teikiančios įmonės; buhalterinės apskaitos bei audito paslaugų teikėjai. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal įmonės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

8.2.1. Elektroninėje parduotuvėje atliekami mokėjimai apdorojami naudojantis Paysera arba MakeCommerce platforma. Todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui bus atitinkamai perduodama šiems minėtųjų platformų valdytojams:  UAB “Paysera LT” (Pilaitės g. 16, Vilnius, LT-04352, Lietuva, Registracijos nr. 012657) arba “Maksekeskus AS” (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr. 12268475).

8.3. Įmonė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

8.4. Įmonėje taip pat gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas. Įmonei gali tekti pateikti asmens duomenis šiems asmens duomenų gavėjams: įmonių grupės įmonėms, verslo partneriams, duomenų tvarkytojams (subrangovams).

9.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir/arba įmonės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/arba numato teisės aktai.

9.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti įmonės paslaugų, tačiau įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

10.1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama įmonės teikiamų Paslaugų dalis. Vystant ir tobulinant įmonės veiklą, įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šios privatumo politikos nuostatus. Rekomenduojame klientams reguliariai susipažinti su naujausia privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje.

Have no product in the cart!
0